تجهیزات پزشکی دریایی

بهترین محصولات

ax

~ پودر اختیاری
فهرست : 100 دستکش
دستکش دو دست و هر دو استریل یا غیراستریل می باشد.
اندازه های موجود: XS، S، M، L، XL

ax

~ پودر اختیاری
~ کلر آزاد
فهرست : 100 دستکش
دستکش دو دست و هر دو استریل یا غیراستریل می باشد.
اندازه های موجود: XS، S، M، L، XL

ax

~ پودر کم
فهرست : 100 دستکش
دستکش دو دست و هر دو استریل یا غیراستریل می باشد.
اندازه های موجود: XS، S، M، L، XL

ax

~ پودر
~ کم پروتئین
فهرست مطالب: 100 دستکش
دستکش دو دست و هر دو استریل یا غیراستریل می باشد.
اندازه های موجود: XS، S، M، L، XL

ax

~ پودر کم
فهرست : 100 دستکش
دستکش دو دست و هر دو استریل یا غیراستریل می باشد.
اندازه های موجود: XS، S، M، L، XL